ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com.ng hot!
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
.ng hot!
NGN5.500,00
1 سال
NGN5.500,00
1 سال
NGN5.500,00
1 سال
.com hot!
NGN7.000,00
1 سال
NGN7.000,00
1 سال
NGN7.500,00
1 سال
.org
NGN7.000,00
1 سال
NGN7.500,00
1 سال
NGN7.500,00
1 سال
.net
NGN7.000,00
1 سال
NGN7.500,00
1 سال
NGN7.000,00
1 سال
.biz
NGN11.000,00
1 سال
NGN11.000,00
1 سال
NGN11.000,00
1 سال
.us
NGN3.500,00
1 سال
NGN3.500,00
1 سال
NGN3.500,00
1 سال
.tv
NGN21.500,00
1 سال
NGN21.500,00
1 سال
NGN21.500,00
1 سال
.me
NGN18.500,00
1 سال
NGN18.500,00
1 سال
NGN18.500,00
1 سال
.info
NGN13.000,00
1 سال
NGN13.000,00
1 سال
NGN13.000,00
1 سال
.mobi
NGN13.900,00
1 سال
NGN13.900,00
1 سال
NGN13.900,00
1 سال
.co.uk
NGN5.000,00
1 سال
NGN5.000,00
1 سال
NGN5.000,00
1 سال
.org.uk
NGN8.800,00
1 سال
NGN8.800,00
1 سال
NGN8.800,00
1 سال
.in
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.co
NGN5.500,00
1 سال
NGN5.500,00
1 سال
NGN15.000,00
1 سال
.eu
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.es
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.de
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
NGN2.500,00
1 سال
.net.ng
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
.gov.ng

سال
N/A
N/A
.sch.ng
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
.org.ng
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
NGN1.200,00
1 سال
.edu.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.biz.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.name.ng
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
NGN1.600,00
1 سال
.kn.gov.ng new!

سال
N/A
N/A
.online
NGN2.800,00
1 سال
NGN2.800,00
1 سال
NGN2.800,00
1 سال
.app
NGN3.500,00
1 سال
NGN3.500,00
1 سال
NGN3.500,00
1 سال
.africa
NGN10.500,00
1 سال
NGN10.500,00
1 سال
NGN10.500,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains